Salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelt
Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Grønt Maskin (”Selger”) til kunder (”Kjøper”). Ved salg og leveranser til forbruker gjelder Forbrukerkjøpsloven av 21.06.2002 nr. 34. De generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for alle leveranser fra Selger med mindre noe annet er fastsatt i egen skriftlig avtale for den enkelte leveranse. For de enkelte varegrupper gjelder i tillegg de salgs- og leveringsbetingelser som er utarbeidet særskilt for disse. Avtalte endringer i forhold til de generelle salgs- og leveringsbetingelsene er kun gyldige når de er godkjent av en autorisert representant for Selger. Ved motstrid mellom de generelle salgs- og leveringsbetingelsene og skriftlig avtale inngått for den enkelte leveranse har de generelle salgs- og leveringsbetingelsene forrang.

2. Eiendomsrett og heftelser
Selger innestår for at salgsgjenstander er Selgers eiendom og fri for heftelser. Kjøper innestår for at eventuelle innbyttegjenstander er Kjøpers eiendom og fri for heftelser. Overskytende materiell ved prosjektleveranser er Selgers eiendom.

3. Tekniske data
Tekniske data som gjelder for leveransen er bindende. Tekniske data skal forstås med de toleranser som er vanlige ifølge standarder eller sedvane for vedkommende leveranse. Selger har rett til å endre spesifikasjoner for leveransen hvis gjeldende lover eller forskrifter krever det, eller det følger av fabrikasjonsendringer etter at avtale om leveranse er inngått. Kjøper har risikoen for at leveransen med tilhørende tekniske beskrivelser passer for Kjøperens behov. Skal leveransen utgjøre en del av eller et tillegg til leveranser som er eller skal foretas av tredjemann, har Kjøperen ansvaret for at leveransen som ledd i dette oppfyller nødvendige funksjonskrav.

4. Sertifisering og registrering
Med mindre noe annet er skriftlig avtalt, bekoster Kjøper nødvendig sertifisering/registrering av salgsgjenstander. Selger fremskaffer for Kjøper de dokumenter som kreves for slik sertifisering/registrering.

5. Priser, avgifter, frakt, betaling mv.

5.1 Generelt
Pris og frakt kostnader følger Selgers standard betingelser, dersom ikke annet er av talt med Selger eller representant for Selger. Priser for leveranser er eksklusiv mva. Selger har rett til å endre avtalte priser som er en følge av økninger i valutakurser, toll- og avgiftssatser, økninger i pris fra produsent eller leverandør, eller som en følge av andre forhold utenfor Selgers kontroll i tiden mellom avtaleinngåelsen og leveringstidspunktet. Endringer som gir et pristillegg på mer enn 10 % i forhold til avtalte priser gir Kjøper rett til å heve avtalen. Unnlater Kjøper å overta en salgsgjenstand når denne er stilt til hans rådighet i samsvar med avtalen, plikter Kjøper likevel å overholde betalingsbetingelsene. Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser, Felleskjøpet Agri SA, pr. 17.06.2015 Side 2/6 Der det er avtalt kontant betaling menes forskuddsbetaling, dvs. at betaling er mottatt og registrert på Selgers kundereskontro konto evt. at Kjøper fremviser gyldig kvittering for overføring til Selgers konto, før utlevering av varer skjer. Betaling med befriende virkning kan kun skje til Selgers konto. Hvis Kjøperen ved delfakturering unnlater å betale tilsendt delfaktura, er hele restgjelden forfalt til betaling. Dersom Kjøper er vesentlig forsinket med betalingen av kjøpesummen, er Selger berettiget til å heve kjøpet.

5.2 Utgifter og avgifter
Alle utgifter og avgifter som påføres Kjøper som en følge av de forpliktelser Kjøper har etter avtalen, betales av Kjøper.

5.3 Renter ved forsinket betaling
Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i samsvar med lov om renter ved forsinket betaling.

5.4 Motkrav
Kjøper har ikke rett til å holde tilbake noen del av kjøpesummen på grunn av evt. Motkrav.

5.5 Betalingsbetingelser
Salg av varer og tjenester skjer i henhold til Selgers standard betalingsbetingelser slik disse er fastsatt til enhver tid.

6. Eiendomsrett, salgspant
Eiendomsretten til leveransen går over på Kjøper når Selger har mottatt fullt oppgjør for leveransen. Selger har salgspant i salgsgjenstanden for kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger inntil kjøpesummen er fullt betalt, jfr. lov om pant av 8. februar 1980 nr. 2 §§ 3-14 – 3-22. Selger har rett til å kreve salgsgjenstanden tilbakelevert dersom Kjøper misligholder sin betalingsplikt. Før kjøpesummen er fullt betalt, krever det samtykke fra Selger dersom salgsgjenstanden skal videreselges, pantsettes eller på noen annen måte disponeres over slik at gjenstandens verdi forringes eller Selgers adgang til å kreve gjenstanden tilbake blir vanskeliggjort. Inntil kjøpesummen er fullt betalt forplikter Kjøper seg til å behandle salgsgjenstanden med omhu og forsiktighet, og å holde den forsvarlig vedlike. Kjøper plikter på forlangende å forevise gjenstanden for Selger eller dennes representant.

7. Kredittinformasjon – suspensjon av leveringsplikt ved mislighold
Før inngåelse av avtaler om kjøp på kreditt foretar Selger en kredittvurdering. Selger innhenter kredittinformasjon om Kjøper og vurderer om Kjøper godkjennes for kreditt i henhold til Selgers rutiner for dette. Selger foretar løpende kredittvurderinger og innhenter offentlig tilgjengelig informasjon i henhold til de plikter som påligger en kredittgiver etter Finansavtaleloven av 26.06.1999 nr. 46. Ved betalingsmislighold eller annet mislighold på Kjøpers side som har betydning for Selgeres leveringsforpliktelse, forbeholder Selger seg retten til å nekte å foreta ytterligere leveranser i henhold til denne avtale, eller å kun levere mot kontant, inntil misligholdet er rettet opp. Dersom Kjøper har unnlatt å betale ved forfall og eller det foreligger åpenbar fare for mislighold av betalingsvilkår på grunn av svekket betalingsevne, betraktes hele og ethvert mellomværende mellom partene som forfalt og ikke leverte bestillinger effektueres kun mot kontant betaling. Generelle salgs- og leveringsbetingelser, Felleskjøpet Agri SA, pr. 17.06.2015 Side 3/6

8. Forsikring
Ved kredittkjøp eller kjøp på avbetaling plikter Kjøper å holde gjenstanden kaskoforsikret eller forsikret på annen tilfredsstillende måte hvis kaskoforsikring ikke kan tegnes i tiden fra risikoens overgang til kjøpesummen med renter og omkostninger er fullt ut betalt. Polisene skal på forlangende forelegges Selger. Selger har fortrinnsrett til dekning av gjenstående kjøpesum i forsikringskravet.

9. Levering

9. 1 Leveringssted
Salgsgjenstanden regnes som levert når denne er stilt til Kjøpers rådighet på avtalt leveringssted eller det leveringssted som oppgis av Selger. Med mindre noe annet er skriftlig avtalt er leveringsstedet Selgers forretningssted. Er det avtalt levering på Kjøpers forretningssted/vareleveringsadresse, skjer levering på den oppgitte adresse. Varen regnes som stilt til Kjøpers rådighet fra det tidspunkt varen er overlevert Kjøper. Dersom Kjøper forestår lossing av varen anses levering å ha funnet sted når Kjøper påbegynner lossing. Dersom varen skal leveres til Kjøpers oppbevaringsanlegg og dette skjer ved bruk av tekniske innretninger som tilhører Kjøper, anses levering å ha funnet sted idet varen forlater det transportmiddel som er benyttes for transport av varen til Kjøper.

9. 2 Leveringstidspunkt
Leveringstidspunktet er fast angitt hvis ikke annet er avtalt. To datoer brukes for å angi eventuelt spillerom. Er ikke rubrikken for leveringstidspunkt utfylt, skal levering skje ved påkrav i rimelig tid etter kontraktsinngåelsen. Har en av partene grunn til å anta at levering eller mottak av leveransen ikke kan finne sted til avtalt tid, skal han uten ugrunnet opphold underrette den annen part om årsaken til dette og om mulig opplyse om ny leveringstid. Overskrides avtalt leveringstid med mer enn tre mnd., har begge parter rett til å heve kontrakten. En part har dog ikke rette til å heve kontrakten dersom forsinkelsen skyldes forhold som vedkommende har ansvaret for.

9. 3 Kjøpers medvirkning
Kjøperen plikter å yte nødvendig medvirkning ved leveringen, herunder til lossing, mottaks- og kollikontroll. Har Kjøper ikke oppfylt sine forpliktelser ved avtalt leveringstidspunkt, plikter ikke Selger å foreta levering før forpliktelsene er oppfylt. Selger er ikke ansvarlig for mangler eller forsinkelser ved levering av en ordre i den grad slike mangler eller forsinkelser skyldes at Kjøper ikke har oppfylt sine forpliktelser i henhold til avtalen. Selger er videre ikke ansvarlig for mangler eller forsinkelser dersom Kjøper har unnlatt å gi Selger tilstrekkelige leveringsinstruksjoner eller andre instruksjoner som er relevante for leveringen.

9. 4 Leveringshindringer/force majeure
Selgeren har intet ansvar for forsinket eller uteblitt levering hvis dette skyldes forhold som ligger utenfor Selgers kontroll. Som slike hindringer anses omstendigheter som ikke er av en slik beskaffenhet at Selger ved kjøpets avslutning burde ha regnet med dem, f.eks. tilfeldig undergang av alle gjenstander av den art eller det parti kjøpet angår, ved krig, innførselsforbud, forsinket eller uteblitt levering fra fabrikk eller leverandør el. Når en slik hindring inntreffer suspenderes Selgers leveringsforpliktelse så lenge hindringen foreligger, jfr. også bestemmelsen om heving i pkt. 9.2, med mindre partene enes om en forlengelse av leveringstidspunktet. Begge parter kan med 14 dagers skriftlig varsel heve kontrakten dersom Generelle salgs- og leveringsbetingelser, Felleskjøpet Agri SA, pr. 17.06.2015 Side 4/6 leveranse iht. ovenstående blir hindret i mer enn 3 måneder. Dersom salgsgjenstanden ikke kan leveres som følge av leveringshindring, har Kjøper intet krav mot Selger utover en rett til å få tilbakebetalt allerede utlagte deler av kjøpesummen, og dessuten rentegodtgjørelse tilsvarende Norges Banks lånerente til bankene regnet fra innbetalingsdatoen.

9. 5 Risiko
Risikoen for salgsgjenstanden går over på Kjøper når levering i samsvar med pkt. 9.1 har funnet sted. Har Selger meddelt at salgsgjenstanden er klar for levering, men Kjøper velger å la gjenstanden være oppbevart hos Selger, overtar Kjøper risikoen fra det tidspunkt salgsgjenstanden er klar for levering. «Ved prosjektleveranse av innendørsmekanisering, kan den avtalte leveransen ikke tas i bruk av kunden før partene har gjennomført overtakelsesforretning og underskrevet protokoll fra overtakelsesforretningen»

10. Undersøkelsesplikt
Så snart Kjøper har mottatt leveransen plikter Kjøper å undersøke om leveransen er i henhold til avtalt mengde og kvalitet.

11. Mangler og reklamasjoner
Er ikke annet avtalt, har Kjøper reklamasjonsrett i en periode på 12 – tolv – måneder fra leveringsdagen hvis det i denne periode oppstår mangler på fabrikknye gjenstander. Mangler ved leveransen som Kjøper oppdager eller burde ha oppdaget ved den undersøkelse som skal foretas etter pkt. 10, skal reklameres skriftlig innen 8 – åtte – dager etter levering. I følgende tilfeller er Selger ikke ansvarlig for mangler ved leveransen:

  1. Kunden tar i bruk varen etter å ha reklamert over varen.
  2. Mangelen oppsto fordi Kjøper har unnlatt å følge Selgers instruksjoner for lagring, igangsetting, installasjon, montering, bruk og vedlikehold.
  3. Mangelen oppsto fordi leveransen er produsert eller utført i henhold til tegning, eller spesifikasjon fra Kjøper og mangelen skyldes den informasjon som er gitt fra Kjøper.
  4. Kjøper foretar endring eller reparasjon av leveransen uten skriftlig forhåndssamtykke fra Selger.
  5. Mangelen oppsto som en følge av normal slitasje, forsettlig skade, uaktsomhet eller unormale lagringsforhold hos Kjøper. Selgers ansvar er begrenset til mangler som forelå på leveringstidspunktet.

Selger kan etter eget skjønn foreta retting av mangel ved enten å levere ekstra leveranser for å rette opp et underskudd i mengde, reparere eller erstatte de avviste leveransene, eller betale tilbake hele prisen for den delen av leveransen som er avvist av Kjøper. Etter at Selger har utført slik retting og/eller tilbakebetaling, har Selger ikke ytterligere ansvar overfor Kjøper med hensyn til de avviste leveransene. Selgers totale erstatningsansvar for en mangel er under alle omstendigheter begrenset til faktureringsverdien til de mangelfulle leveransene, samt eventuelle transport- og forsikringskostnader ved returnering. Selgers rett til å avhjelpe mangler innebærer følgende:

  1. Anskaffelse av ny del eller reparasjon av den defekte del på betryggende måte. Generelle salgs- og leveringsbetingelser, Felleskjøpet Agri SA, pr. 17.06.2015 Side 5/6
  2. Dekke alle rimelige utgifter med reparasjoner og/eller utskiftinger av deler, herunder også fraktutgifter. Såfremt Selger avhjelper en påberopt mangel innen rimelig tid, har Kjøper ikke anledning til å heve kjøpet. Ved bedømmelsen av hvorvidt den medgåtte tid er rimelig, skal det tas hensyn til at Selger skal ha anledning til å besiktige salgsgjenstanden, innhente produsentens uttalelse om mangelen, samt bestemme hvorledes og hvem avhjelpingsarbeidet skal utføres av. Skal salgsgjenstanden utgjøre en del av eller et tillegg til gjenstander som er levert eller skal leveres av tredjemann, er ansvaret begrenset til mangler ved selve salgsgjenstanden.

12. Selgers ansvar ved mangler og forsinkelse
Selger er bare pliktig til å betale erstatning ved vesentlige forsinkelse eller dersom en mangel ikke blir avhjulpet innen rimelig tid, jfr. dog begrensningen i Selgers ansvar etter pkt.9.2. Selgers erstatningsansvar er videre begrenset oppad til 10 % av kjøpesummen eller av delkjøpesum dersom kjøpesummen er inndelt i delkjøpesummer. Indirekte tap så som produksjonstap, tapt fortjeneste, tapt goodwill, konsekvens- eller avbruddstap erstattes ikke. Begrensningen i Selgers erstatningsansvar gjelder også ved evt. dekningskjøp som Kjøper har foretatt.

13. Reklamasjon på brukte maskiner og utstyr
Brukte salgsgjenstander leveres i den stand de befinner seg i. Selger har intet ansvar for mangelen hvis det ikke er skriftlig avtalt. Innbyttegjenstander leveres i den stand de var ved kontraktsinngåelsen, evt. i samsvar med avholdt takst.

14. Heving
Hver av partene kan erklære heving av avtalen hvis den annen part vesentlig misligholder avtalen og dersom det er mulig å rette misligholdet ikke foretar retting innen en periode på 14 dager etter å ha fått skriftlig varsel fra den annen part om å foreta retting. Ved heving av avtalen skal hver part umiddelbart returnere til den annen part salgsgjenstanden med tilhørende materiale.

15. Produktansvar
Selger fraskriver seg eventuelt produktansvar pga. mangel ved salgsgjenstanden, med mindre slikt ansvar følger av lov om produktansvar av 23.12.1988 nr. 104.

16. Avbestilling
Kjøper har ikke rett til å avbestille salgsgjenstanden eller deler av denne. Dersom kjøperen likevel ønsker å avbestille salgsgjenstanden eller deler av denne, og dette godkjennes av selgeren, har selgeren rett til å kreve dekt det arbeid og de kostnader ved leveransen som er pådratt. Vider kan selgeren kreve dekt tapt fortjeneste, begrenset oppad til 15 % av kjøpesummen på det som avbestilles. Avtale om rett til avbestilling og vilkårene for dette skal være skriftlig for å kunne gjøres gjeldende overfor selgeren.

17. Verneting
Tvister mellom partene i anledning dette kontraktsforhold skal avgjøres av de ordinære domstoler, dersom partene ikke avtaler voldgiftsbehandling eller at avgjørelsen skal overlates til en annen instans (reklamasjonsnemnd el. l.). Generelle salgs- og leveringsbetingelser, Felleskjøpet Agri SA, pr. 17.06.2015 Side 6/6 Partene vedtar Selgers forretningssted eller bosted som rett verneting.